Θεωρητική Κατεύθυνση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ / ΑΥΓΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η

ΘΜ

A. ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΜΓ

Γενική Μηχανολογία

ΘΜΕ

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

ΘΜΟ

Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων

ΘΗ

B . ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΘΗΜ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

ΘΗΥ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες

ΘΗΨ

Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

ΘΕ

Γ. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΔ

Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

ΘΓ

Δ. ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΘΓΠ

Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή

ΘΒ

Ε. ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΘΒΣ

Βιομηχανικός Σχεδιασμός

ΘΑ

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΘΑΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ